Algemene Voorwaarden

1. Aanpassen Algemene voorwaarden

2. Toepasselijk recht en forumkeuze

De volgende artikelen zijn van toepassing voor Genius Opdrachtgevers

3. Aanbieding en overeenkomst

4. Ontwikkeling van de website

5. Leveringstermijn

6. Wijzigingen en meerwerk

7. Betaling

8. Oplevering en acceptatie

9. Garantie

10. Aansprakelijkheid

11. Overmacht

12. Klachten

De volgende artikelen zijn van toepassing voor Klanten van de Verlengbare betaalde diensten van GetSmart

14. Prijzen

15. Overeenkomst Verlengbare betaalde dienst

16. Klant Verlengbare betaalde dienst abonnement

17. Annuleren Verlengbare betaalde dienst

18. Wijzigingen in dienstverlening

19. Garantie

20. Aansprakelijkheid

21. Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

22. In geval van Domeinnaamregistratie

23. In geval van Ecommerce

24. In geval van Diensten van derden

Bijlage

Verwerkersovereenkomst

Algemene Voorwaarden GetSmart


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op: Opdrachten verleend aan GetSmart, na inschrijving voor een Verlengbare betaalde dienst van GetSmart, of na inschrijving voor een gratis proefperiode. Voor zover specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor bijvoorbeeld een specifieke dienst, dan wordt dit aangegeven in deze voorwaarden.

1. Aanpassen Algemene voorwaarden

1.1 GetSmart is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

1.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

1.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal GetSmart zoveel als mogelijk vooraf kenbaar maken.

1.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de Algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

2. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle zaken waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GetSmart is gevestigd.

De volgende artikelen zijn van toepassing voor Genius Opdrachtgevers

3. Aanbieding en overeenkomst 

3.1 Alle vormen van prijsopgave of -indicaties zijn vrijblijvend. Alle prijzen die GetSmart hanteert voor zijn producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan GetSmart te allen tijde wijzigen. 

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door GetSmart (vanaf nu genoemd “Opdrachtnemer”) retour is ontvangen of bij bevestiging van de opdracht per e-mail door de Opdrachtnemer. 

3.3 De uitvoering van de overeenkomst start in onderling overleg en na betaling van het overeengekomen bedrag in aanbetaling. 

4. Ontwikkeling van de website

4.1 Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

4.3 Indien het ontwikkelen van de website in fases plaats zal vinden, kan Opdrachtnemer de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever voltooiing van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en totdat, indien een deelfactuur is overeengekomen, de deelfactuur is betaald.

5. Leveringstermijn 

5.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

5.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de Opdrachtnemer te stellen.

5.3 Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4 De, in de opdrachtbevestiging overeengekomen (levering)termijn is naar beste weten vastgesteld en in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering zal plaatsvinden niet zullen wijzigen. Deze vastgestelde termijnen gelden dus als streefdata en kunnen niet worden gezien als fatale termijn.

5.5 Bij onverhoopte overschrijding van de (levering)termijn zal Opdrachtnemer tijdig met Opdrachtgever in overleg treden en nieuwe afspraken maken over de (levering)termijn.

5.6 De overschrijding van een door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (levering)termijn brengt haar niet in verzuim. Opdrachtnemer kan slechts in verzuim zijn, nadat zij schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke is gesteld na afloop van de bedoelde termijn en de Opdrachtnemer een redelijke termijn voor nakoming onbenut heeft laten verstrijken.

5.7 Opdrachtgever heeft, in geval van verzuim door Opdrachtnemer zoals beschreven in lid 5.6, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

6. Wijzigingen en meerwerk 

6.1 Als tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de vooraf afgesproken werkzaamheden aan te passen of aan te vullen, zal in onderling overleg met de Opdrachtgever worden bepaald of de overeenkomst moet worden aangepast. Als deze aanpassing het moment van oplevering zal beïnvloeden, maakt de Opdrachtnemer dit zo snel als mogelijk kenbaar.

6.2 Wanneer bij het uitvoeren van de opdracht blijkt dat meerwerk noodzakelijk is, kan dat meerwerk nooit een reden vormen voor het opzeggen of ontbinden van de overeenkomst.

6.3 Tenzij de website wordt ontwikkeld op basis van nacalculatie, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vooraf inlichten indien de wijziging of aanvulling tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. Meerwerk en extra leveringen zullen volgens de geldende tarieven van Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

7. Betaling 

7.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

7.2 De Opdrachtgever zal zich aan de overeengekomen betalingscyclus houden en de eerste aanbetaling binnen 14 dagen, na akkoord op de opdrachtbevestiging, voldoen. 

7.3 Betaling door Opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door storting, ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 

7.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.

7.5 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

7.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

7.7 Zolang niet de volledige koopsom is betaald behoudt Opdrachtnemer het recht om opgeleverde website te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt. 

8. Oplevering en acceptatie 

8.1 Opdrachtnemer zal de te ontwikkelen website aan Opdrachtgever gebruiksklaar ter beschikking stellen. 

8.2 Opdrachtgever heeft het recht de website gedurende een periode van 30 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website gebreken vertoont en niet aan de vastgelegde specificaties voldoet, zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer onmiddellijk binnen de termijn van de testperiode over de gebreken informeren. Opdrachtnemer zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. 

8.3 De website wordt geacht te zijn aanvaard na acceptatie, of 30 dagen na gebruiksklare oplevering indien opdrachtgever nalaat Opdrachtnemer over gebreken te informeren, of na het herstel van de gemelde gebreken, of indien Opdrachtgever de website daadwerkelijk gebruikt. 

8.4 In de prestatieverplichtingen van Opdrachtnemer zijn niet standaard inbegrepen het onderhoud van de website.

9. Garantie 

9.1 Gedurende een periode van 30 dagen na acceptatie zal Opdrachtnemer volgens de bij haar gebruikelijke procedures naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de website niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. 

9.2 Eventueel noodzakelijk herstel zal gedurende de garantieperiode gratis worden uitgevoerd. Opdrachtnemer kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van Opdrachtgever, of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken, of indien de website gewijzigd is, of indien daaraan uitbreidingen zijn gekoppeld. 

9.3 Opdrachtnemer kan op voorhand geen garantie geven dat na oplevering van de opdracht, de door haar (op)geleverde website werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere websites of apparatuur.

10. Aansprakelijkheid 

10.1 Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige, of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het met de Opdrachtgever overeengekomen termijn- of resultaatbedrag zoals overeengekomen in de betreffende opdrachtbevestiging.

 

10.2 Voor alle indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. 

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

10.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. 

11. Overmacht

11.1 Het kan voorkomen dat Opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst moet beroepen op overmacht. Overmacht is een situatie waarin Opdrachtnemer niet kan worden gehouden om zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen vanwege abnormale en onvoorziene omstandigheden, waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet voorkomen konden worden.

11.2 Voor zover dat al niet uit de wet, gerechtelijke uitspraken, of het gewoonterecht voortvloeit, wordt onder overmacht als bedoeld in dit artikel onder andere verstaan: Rampen (door menselijk of natuurlijk toedoen), brand, wateroverlast, pandemieën, internationale conflicten, burgeroorlogen, molest, arbeidsongeregeldheden en stakingen bij zowel Opdrachtnemer als derden, of storingen in de gebruikte computerprogrammatuur.

11.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten voor de periode dat sprake is van overmacht. Als deze periode langer dan drie (3) maanden voortduurt, of als al op voorhand te verwachten valt dat deze periode langer dan drie (3) maanden zal voortduren, dan zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4 Wanneer Opdrachtnemer voor het intreden van de overmachtssituatie al (gedeeltelijk) verplichtingen tegenover Opdrachtgever is nagekomen of nog zal kunnen nakomen en deze verplichtingen een zelfstandige waarde vertegenwoordigen, is Opdrachtnemer gerechtigd om de al nagekomen of nog na te komen verplichtingen bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen alsof sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

12. Klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de Opdrachtgever uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de ontdekking en binnen veertien (14) dagen na de voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk aan Opdrachtnemer melden. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Opdrachtnemer ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

12.2 Als Opdrachtnemer de klacht na beoordeling gegrond verklaard, zal zij de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor Opdrachtgever mogelijk zinloos zou zijn geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

13. Intellectuele eigendom en gebruiksrecht 

13.1 In relatie tot Opdrachtnemer is de Opdrachtgever de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gebruikersinhoud en alle andere materialen die door Opdrachtgever zijn gemaakt, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, illustraties, composities, kunstwerken, code, interfaces, teksten en literaire werken. Opdrachtnemer maakt geen aanspraak op de eigendom van inhoud. Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat Opdrachtnemer, uitsluitend om de dienst aan te kunnen leveren, gebruikersinhoud moet kunnen openen en uploaden en/of kopiëren naar het platform, met inbegrip van clouddiensten en ‘content delivery networks’ (CDN’s), aanpassingen betreffende de weergave moet kunnen aanbrengen, kopieën ten behoeve van back-ups moet kunnen maken en alle andere technische handelingen moet kunnen uitvoeren om diensten te kunnen leveren, geheel naar eigen inzicht van Opdrachtnemer.

De volgende artikelen zijn van toepassing voor Klanten van de Verlengbare betaalde diensten van GetSmart 

14. Prijzen

14.1 Alle prijzen die GetSmart hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan GetSmart te allen tijde wijzigen. 

14.2 Prijswijzigingen voor een reeds afgesloten Verlengbare betaalde dienst worden doorgevoerd na afloop van de betreffende abonnementsperiode. 

14.3 Voorafgaand aan de prijswijziging zal GetSmart prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.

14.4 De Klant heeft het recht om de overeenkomst met GetSmart op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

15. Overeenkomst Verlengbare betaalde dienst

15.1 Bij inschrijving voor een Verlengbare betaalde dienst of gratis proefperiode gaat de Klant akkoord met deze Algemene voorwaarden en wordt bevestigd dat het Privacybeleid is gelezen. 

15.2 De overeenkomst tussen GetSmart en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 of 12 Maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

15.3 Consumenten hebben bedenktijd en mogen de overeenkomst kosteloos ongedaan maken tot het eind van de 14e dag. Valt die 14e dag in het weekend of op een feestdag,  dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat GetSmart binnen de bedenktijd wordt geïnformeerd over het ongedaan maken van de overeenkomst. 

15.4 Om onderbrekingen of beëindiging van diensten te voorkomen, geldt voor de Verlengbare betaalde diensten van GetSmart een standaardoptie voor automatische verlenging. De dienst wordt aan het eind van de desbetreffende abonnementsperiode automatisch verlengd voor een periode die gelijk is aan de oorspronkelijke abonnementsperiode (exclusief eerdere verlengingen) en, tenzij anders aangegeven volgens artikel 14, voor dezelfde prijs (onder voorbehoud van wijzigingen van de toepasselijke belastingen en met uitsluiting van elke korting of andere promotieaanbieding voor de eerste periode). 

15.5 Indien GetSmart er niet in slaagt de door de Klant te betalen vergoeding te innen, dan kan GetSmart er geheel naar eigen inzicht toe overgaan te proberen het bedrag op een later tijdstip te innen, en/of het gebruikersaccount of -platform te annuleren.

15.6 Voor domeinregistratie gelden andere verlengingsregels, zoals beschreven in Artikel 21. Ongeacht andersluidende bepalingen bent en blijft de Klant er als enige verantwoordelijk voor om na te gaan en ervoor te zorgen dat de diensten van GetSmart die worden gebruikt, worden verlengd (ongeacht de vraag of dergelijke diensten van GetSmart al dan niet automatisch worden verlengd). De Klant is tevens als enige verantwoordelijk voor de beëindiging van diensten van GetSmart die eerder zijn aangeschaft. 

15.7 GetSmart biedt een gratis proefperiode van 14 dagen aan. Na deze periode kan de Klant een overeenkomst aangaan voor een Verlengbare betaalde dienst. De gratis proefperiode wordt niet automatisch omgezet in een betaalde dienst. GetSmart zal de Klant op de hoogte stellen van de afloop van de gratis proefperiode, zodat de Klant de mogelijkheid krijgt een overeenkomst aan te gaan. GetSmart heeft het recht om na afloop van de gratis proefperiode, als de Klant geen overeenkomst aangaat, het gebruikersaccount of -platform te annuleren (inclusief verwijdering van gebruikersinhoud die door de Klant in samenhang met diensten van GetSmart zijn vervaardigd).

16. Klant Verlengbare betaalde dienst abonnement

Als Klant van de Verlengbare betaalde diensten van GetSmart verklaart en garandeert u:

16.1 U bent ten minste zestien (16) jaar oud als u een persoon bent binnen de Europese Unie (EU), of meerderjarig in uw rechtsgebied. U bezit de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid om deze Algemene voorwaarden aan te gaan en een bindende overeenkomst te sluiten, voor uzelf of namens de persoon of entiteit die zich door u aan deze Algemene voorwaarden heeft verbonden;

16.2 Dat u er kennis van neemt dat GetSmart geen juridisch advies of aanbevelingen verstrekt wat betreft de regelgeving of de vereisten die voor u of uw eindgebruikers van toepassing zijn, of wat betreft uw naleving hiervan.

In het bijzonder voor wat betreft de gebruikersinhoud verklaart en garandeert u:    

          

16.3 Dat u over alle rechten beschikt met betrekking tot alle inhoud die door u wordt geplaatst of aangeboden, of die door diensten van GetSmart voor u wordt geïmporteerd, gekopieerd of geplaatst op uw gebruikersplatform, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, code, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, gebruikersnamen, informatie die u verstrekt om de naam van een subdomein te creëren, teksten, literaire werken en alle andere soorten materiaal, of dat u anderszins beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de eigendom, de licentie en de toestemming met betrekking tot de gebruikersinhoud die nodig zijn om wettig toegang te krijgen tot deze gebruikersinhoud of deze te importeren, te kopiëren, te gebruiken te publiceren, over te dragen of in licentie te geven door u en door GetSmart of aan GetSmart gelieerde bedrijven;

16.4 Dat u beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de aanspraken, de licentie en de toestemming om diensten van GetSmart toegang te geven tot websites, webpagina’s en/of andere online diensten ten behoeve van het importeren, kopiëren, weergeven, uploaden, overdragen en/of op andere wijze gebruiken van uw gebruikersinhoud;

16.5 Dat de gebruikersinhoud juist, actueel, accuraat en nauwkeurig is (en zal blijven) en geen inbreuk maakt (of zal maken) op rechten van derden en dat het op geen enkele wijze onwettig voor u is om deze inhoud te uploaden, te importeren, te kopiëren, te bezitten, te plaatsen, te verzenden, weer te geven of op andere wijze te gebruiken in het land waar u of de bezoekers en gebruikers van uw gebruikersplatform (eindgebruikers) zich bevinden en dat het op geen enkele wijze onwettig is voor GetSmart en/of uw eindgebruikers om deze inhoud op te vragen, te importeren, te kopiëren, te uploaden, te gebruiken of te bezitten in samenhang met de diensten van GetSmart;

16.6 Dat u beschikt over alle nodige toestemmingen en machtigingen die op grond van alle toepasselijke wetgeving vereist zijn voor het plaatsen, verzenden en publiceren van persoonsgegevens en/of afbeeldingen of portretten van natuurlijke personen, entiteiten of eigendommen die deel uitmaken van de gebruikersinhoud en dat u zich zult houden aan alle wetgeving die hierop van toepassing is.

17. Annuleren Verlengbare betaalde dienst

17.1 De Klant kan op elk moment het gebruik van de diensten van GetSmart stopzetten en verzoeken om het gebruikersaccount of -platform te annuleren. De aanvraag voor annulering moet ten minste vijf (5) werkdagen voor het verstrijken van de dan geldende periode worden ingediend om automatische verlenging en de daaraan verbonden kosten te vermijden. De datum en het tijdstip waarop een dergelijke annulering van kracht wordt, is de datum waarop de annuleringsprocedure betreffende de diensten van GetSmart zijn afgerond.

17.2 Abonnementen op Verlengbare betaalde diensten worden pas stopgezet na het verstrijken van de desbetreffende periode waarvoor de Klant al betaald heeft, tenzij de Klant nadrukkelijk verzoekt om het gebruikersaccount of -platform (en bijbehorende gebruikersinhoud) te verwijderen. 

17.3 Indien de Klant één of meer voorwaarden van GetSmart niet naleeft en/of een verschuldigde vergoeding niet betaalt, dan kan GetSmart het gebruikersaccount of gebruikersplatform(en) opschorten (tot het volledige bedrag is betaald) of annuleren.

17.4 Indien een gebruikersaccount of -platform wordt geannuleerd (hetzij op verzoek van de Klant of door GetSmart), kan dit de oorzaak zijn van of leiden tot het verlies van bepaalde inhoud, functies of capaciteit van het gebruikersaccount, met inbegrip van eventuele gebruikersinhoud, gegevens van eindgebruikers of andere daarin vervatte gebruiksgegevens, zoals de reservering of registratie van een domeinnaam die bij dergelijke diensten was inbegrepen. GetSmart is op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijk verlies of voor het maken van een back-up van een gebruikersaccount, gebruikersinhoud of gegevens van eindgebruikers. Er kunnen extra vergoedingen worden gevraagd voor het opnieuw activeren van een gebruikersaccount en/of diensten van GetSmart na annulering. Deze vergoedingen worden door GetSmart geheel naar eigen inzicht bepaald.

18. Wijzigingen in dienstverlening

18.1 GetSmart behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en op elke mogelijke wijze, met of zonder voorafgaande kennisgeving, over te gaan tot het wijzigen, opschorten of beëindigen van diensten van GetSmart en/of tot het om welke reden dan ook beëindigen van toegang tot diensten van GetSmart (inclusief verwijdering van materialen die door de Klant in samenhang met diensten van GetSmart zijn vervaardigd). 

18.2 De Klant stemt ermee in dat GetSmart tegenover de Klant of derden niet aansprakelijk kan worden gesteld voor wijziging, schorsing of stopzetting van deze diensten van GetSmart.

19. Garantie

19.1 De diensten van GetSmart worden ‘As Is’ geleverd (in de staat waarin zij zich bevinden), met alle tekortkomingen en volgens beschikbaarheid. Zonder garantie zoals impliciete garantie of voorwaarde van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakkundige inspanning, het niet maken van inbreuk of welke andere garantie dan ook, dit alles in de ruimste mate die wordt toegestaan door de wet. Meer bepaald verklaren of garandeert GetSmart niet dat de diensten van GetSmart (of een onderdeel, functie of inhoud daarvan) volledig, correct of van een bepaalde kwaliteit zijn, op welke manier dan ook betrouwbaar of veilig zijn, geschikt of passend zijn voor beoogde toepassingen, apparaten of besturingssystemen of voor browsers, software of tools van de Klant of van de eindgebruikers van de Klant (of dat dit op enig moment het geval zal zijn), voldoen aan wetgeving die op de Klant en de eindgebruikers van de Klant van toepassing is (met inbegrip van de wetgeving van een rechtsgebied waarin de Klant actief is), of dat zij gebruikt kunnen worden zonder risico op virussen, fouten of andere schadelijke componenten of beperkingen. Bovendien onderschrijft GetSmart geen enkele entiteit, product of dienst (met inbegrip van Diensten van derden) die wordt genoemd op of beschikbaar wordt gesteld via de diensten van GetSmart. De Klant dient deze dus zelf te evalueren voordat er gebruik van wordt gemaakt.

19.2 Merk op dat bepaalde diensten van GetSmart momenteel als bètaversie worden aangeboden en nog worden getest. U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde diensten van GetSmart nog softwarefouten kunnen bevatten, te maken kunnen krijgen met onderbrekingen en misschien nog niet werken zoals bedoeld of zoals aangegeven. Het gebruik door u van de diensten van GetSmart in deze bètafase houdt uw akkoord in met deelname aan het testen van deze diensten van GetSmart.

20. Aansprakelijkheid 

20.1 GetSmart kan onder geen beding worden beschouwd als een ‘uitgever’ van gebruikersinhoud. GetSmart onderschrijft op geen enkele manier gebruikersinhoud en is niet aansprakelijk voor gebruikersinhoud die door een gebruiker, door anderen en/of via de diensten van GetSmart wordt geüpload, geplaatst, gepubliceerd en/of beschikbaar wordt gemaakt, voor gebruik door wie dan ook, voor verlies, verwijdering of beschadiging ervan, of voor verlies, kosten of schade voor de Klant of anderen als gevolg van of in verband met het publiceren van, zich toegang verschaffen tot of het vertrouwen op gebruikersinhoud. Voorts is GetSmart niet aansprakelijk voor fouten, laster, smaad, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, opruiing en/of andere onwettige of inbreukmakende gebruikersinhoud die de Klant of iemand anders te zien kan krijgen.

20.2 GetSmart raadt het gebruik van de diensten van GetSmart af voor het hosten van persoonsgegevens en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of risico met betrekking tot de beveiliging of de integriteit van de toegang of beveiliging van dergelijke inhoud.

21. Intellectuele eigendom en gebruiksrecht 

21.1 In relatie tot GetSmart is de Klant eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gebruikersinhoud en alle andere materialen die door de Klant zijn gemaakt, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, illustraties, composities, kunstwerken, code, interfaces, teksten en literaire werken. GetSmart maakt geen aanspraak op de eigendom van de inhoud. De Klant erkent en stemt ermee in dat GetSmart, uitsluitend om de dienst aan te kunnen leveren, de gebruikersinhoud moeten kunnen openen en uploaden en/of kopiëren naar het GetSmart platform, met inbegrip van clouddiensten en ‘content delivery networks’ (CDN’s), aanpassingen betreffende de weergave moet kunnen aanbrengen, kopieën ten behoeve van back-ups moet kunnen maken en alle andere technische handelingen moet kunnen uitvoeren om de diensten te kunnen leveren, geheel naar eigen inzicht.

22. In geval van Domeinnaamregistratie

22.1 GetSmart zal, als de overeenkomst dat vereist, diensten verrichten met betrekking tot domeinregistratie. Het gaat dan onder meer om het aanvragen, verlengen, vervreemden of overdragen van de domeinnaam.

22.2 Voor het registreren van de domeinnaam is GetSmart aangewezen op een domeinnaamregistratiebureau. Deze bureaus kunnen eigen regels en werkwijzen hanteren. GetSmart zal de Klant desgevraagd van deze regels en werkwijzen op de hoogte brengen. GetSmart aanvaart uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van deze dienstverlening.

22.3 GetSmart brengt alle kosten die met de aanvraag en/of registratie van de domeinnaam samenhangen in rekening volgens de overeengekomen tarieven.

22.4 GetSmart kan er niet voor instaan dat een door de Klant gewenste domeinnaam wordt toegekend. GetSmart is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. De Klant garandeert dat hij of zij gerechtigd is om de domeinnaam te gebruiken en het gebruik niet onrechtmatig is jegens één of meerdere derden. GetSmart wordt door Klant gevrijwaard van aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam niet door GetSmart is geregistreerd.

22.5 Wanneer er geen betalingsschema is afgesproken, zijn alle vergoedingen in het kader van domeinnaamregistratie per ingang van het kalenderjaar verschuldigd. Uiterlijk één (1) maand voor het ingaan van de nieuwe hostingperiode dient u aan te geven of u tot beëindiging van de hostingdienst wenst over te gaan. Indien u het voornemen om tot beëindiging over te gaan niet of niet tijdig kenbaar maakt, zal deze automatisch worden verlengd.

23. In geval van Ecommerce

23.1 De GetSmart diensten omvatten ook bepaalde functies die de Klant in staat stellen om goederen, inhoud, media, tickets voor evenementen en diensten te verkopen via het gebruikersplatform.

23.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor gebruikersproducten en E-Commerce gerelateerde activiteiten, alle promoties en gerelateerde content die op het gebruikersplatform zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, en de naleving van alle wetten die daarop van toepassing zijn. GetSmart biedt slechts het platform aan om online E-Commerce activiteiten te beheren. GetSmart is niet betrokken bij een relatie en/of enige transactie met een daadwerkelijke of potentiële koper van gebruikersproducten.

23.3 Wanneer iemand gebruikersproducten koopt, worden de betalingen voor dergelijke transacties verwerkt via externe betalingsdienstaanbieders.

23.4 GetSmart kan een betalingsaccount op naam van de Klant aansluiten om de Klant in staat te stellen betalingen van Klanten te accepteren. Elk account die verbonden is met een betalingsdienstaanbieder wordt beheerd door de servicevoorwaarden van deze betalingsprovider. GetSmart is geen partij bij, noch op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de relatie van de Klant met een dergelijke betalingsdienst, of voor de handelingen van deze betalinsdienst.

23.5 GetSmart rekent voor specifieke betaalde E-Commerce diensten transactiekosten. Indien de Klant zich inschrijft voor deze dienst, dan wordt een overeenkomst aangegaan onder deze Algemene voorwaarden en committeert de Klant zich aan deze transactiekosten. GetSmart stuurt de Klant maandelijks een factuur waarbij de transactiekosten worden verrekend over het totaal van de verkopen die via het GetSmart gebruikersplatform tot stand zijn gekomen. De betaling van deze factuur geschiedt op dezelfde wijze zoals beschrijven in artikel 15. De Klant kan te allen tijde besluiten om de overeenkomst te annuleren volgens artikel 17 of m over te stappen naar een Verlengbare betaalde dienst zonder transactiekosten. GetSmart stuurt in deze gevallen nog een laatste factuur tot de datum van wijziging. 

Door gebruik te maken van de E-Commerce functies, erkent, garandeert en gaat de Klant ermee akkoord dat:

23.6 De Klant uitsluitend en volledig verantwoordelijk is voor alle belastingen en vergoedingen van welke aard dan ook die verband houden met E-Commerce activiteiten, met inbegrip van belastingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van de gebruikersproducten, en om de juiste bedragen te innen, te rapporteren en over te maken aan de juiste autoriteiten en/of eindgebruikers hiervan op de hoogte te stellen en hen te voorzien van een naar behoren uitgereikte factuur zoals vereist door de wet;

23.7 Eventuele belastingen die worden aangegeven door de E-Commerce functies die door GetSmart aan de Klant worden verstrekt, uitsluitend ter illustratie worden verstrekt en op geen enkele wijze kunnen worden ingeroepen;

23.8 De Klant verantwoordelijk is voor en alle kosten draagt van de aanschaf en levering van gebruikersproducten, en voor het leveren van deze producten op een veilige en professionele manier, in overeenstemming met de industriestandaarden;

23.9 De Klant uitsluitend verantwoordelijk is voor alle verklaringen en beloftes die de Klant doet en voor alle hulp, garantie en ondersteuning met betrekking tot de gebruikersproducten, en dat de Klant echte contactinformatie op het gebruikersplatform zal verstrekken voor eventuele vragen, klachten of claims;

23.10 De Klant geen gebruikersproducten aanbiedt of verkoopt, of informatie, inhoud of materiaal met betrekking tot gebruikersproducten verstrekt die als gevaarlijk, nagemaakt, gestolen, frauduleus, beledigend of oneigenlijk kunnen worden beschouwd; die verboden zijn voor verkoop, distributie of gebruik; of die anderszins niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief met betrekking tot consumentenrechten, intellectuele-eigendomsrechten of privacyrechten, productveiligheid, handelsvoorschriften en sancties, ondersteuning, onderhoud en export.

  

24. In geval van Diensten van derden

24.1 GetSmart biedt de mogelijkheid om bepaalde diensten, producten en tools van derden te gebruiken en aan te kopen voor het uitbreiden van een gebruikersplatform en het verbeteren van de algemene gebruikerservaring, zoals domeinregistrers van wie de Klant een domeinnaam kan kopen en applicaties en widgets van derden die via GetSmart worden aangeboden, Gelicentieerde inhoud van derden, mediadistributiediensten, E-commerce betalingsproviders, leveranciers van tastbare producten, ontwerpers die kunnen helpen bij uw gebruikersplatform, enzovoort (samen “Diensten van derden” genoemd).

24.2 De Klant neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat, ongeacht de manier waarop dergelijke Diensten van derden aan worden aangeboden, GetSmart uitsluitend als tussenpersoon tussen de Klant en dergelijke Diensten van derden optreedt en dergelijke Diensten van derden op geen enkele manier onderschrijft en er op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor kan worden gesteld. GetSmart is geen partij bij interacties of transacties tussen de Klant en Diensten van derden en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het controleren ervan.

24.3 De Klant gaat ermee akkoord dat voor dergelijke Diensten van derden mogelijk extra vergoedingen verschuldigd zijn aan GetSmart en/of aan de leveranciers van de Diensten van derden.

24.4 Het risico en de verantwoordelijkheid betreffende al dergelijke Diensten van derden zijn uitsluitend voor rekening van de Klant en kunnen onderworpen zijn aan wettelijke en financiële bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke Diensten van derden en die de Klant moet raadplegen voordat gebruik wordt gemaakt van deze diensten.

24.5 Indien de Klant diensten, software of goederen van derden gebruikt terwijl GetSmart diensten worden gebruikt, verklaart de Klant dat wordt gehandeld in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Als de Klant bijvoorbeeld YouTube gebruikt op het GetSmart gebruikersplatform, dan moet worden voldaan aan de toepasselijke YouTube voorwaarden en het privacybeleid.

24.6 Hoewel GetSmart dit tracht te vermijden, kan GetSmart op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht Diensten van derden opschorten, de toegang ertoe blokkeren of deze verwijderen van een gebruikersaccount, gebruikersplatform(en) en/of de diensten van GetSmart, ongeacht de vraag of deze op dat moment geïntegreerd zijn in, of deel uitmaken van een gebruikersaccount en/of gebruikersplatform(en) en zonder hiervoor aansprakelijk te zijn tegenover de Klant of een eindgebruiker.

Bijlage

Verwerkersovereenkomst

Partijen:

 1. Wederpartij (hierna: “de Verwerkingsverantwoordelijke”)
 2. GetSmart (hierna: “de Verwerker”)

nemen in aanmerking dat:

  1. De Verwerker zal in het kader van de uitvoering van website hosting persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke;
  2. Partijen in deze verwerkersovereenkomst de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door Verwerker wensen vast te leggen;

zijn overeengekomen als volgt:

   1. Definities
    1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) inclusief de uitvoeringswet van deze verordening
    2. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG.
    3. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.
    4. Hoofdovereenkomst: de tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten hoofdovereenkomst(en), inclusief bijlagen, waarop deze Verwerkersovereenkomst betrekking heeft.  
    5. Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij Verwerkingingsverantwoordelijke of bij Verwerker, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
    6. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt. 
    7. Partijen: Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.
    8. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene) die in het kader van de Hoofdovereenkomst worden verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
    9. Subverwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van een Verwerkerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te Verwerken.
    10. Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.
    11. Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 2  AVG.
    12. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.
    13. Verwerkersovereenkomst: deze Verwerkersovereenkomst voor het vastleggen van de afspraken zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.
   2. Toepasselijkheid
    1. Deze Verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst.
    2. De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens, de categorieën van Persoonsgegevens, de Betrokkenen en Ontvangers zijn in bijlage 1 omschreven. 
    3. Verwerker garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.
   3. Duur en beëindiging
    1. Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen is ondertekend.
    2. De Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat de Hoofdovereenkomst eindigt.
    3. Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst los van de Hoofdovereenkomst tussentijds opzeggen.
    4. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
   4. Verwerking
    1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op Verwerker van toepassing zijn. Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst.
    2. Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel naar het oordeel van Verwerker in strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.
    3. Indien Verwerker op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te verstrekken, informeert hij Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.
    4. Verwerker zorgt ervoor dat alleen zijn Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is het inschakelen van Subbewerkers conform het bepaalde in artikel 11 van deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker beperkt de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Verwerker zorgt er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
    5. Verwerkingsverantwoordelijke is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Verwerkingsverantwoordelijke vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Verwerker zorgt ervoor dat hij voldoet aan de op hem als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die zijn gemaakt in deze Verwerkersovereenkomst.
    6. De Verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan derden. Verwerkingsverantwoordelijke moet er voor zorgen dat hij het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. 
   5. Beveiliging 
    1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
    2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
    3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
   6. Geheimhouding
    1. Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt of dient te verzamelen met het doel deze te Verwerken overeenkomstig het in de Hoofdovereenkomst daartoe bepaalde, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
    2. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot Verwerkingsverantwoordelijke of natuurlijke personen, zoals de Betrokkene, herleidbaar is.
    3. Verwerker waarborgt dat de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen, of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. 
    4. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke of de Betrokkene zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken of indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat om informatie aan een derde te verstrekken.
    5. Indien Verwerker van de diensten van Subverwerkers gebruik maakt, zorgt hij er onvoorwaardelijk voor dat de Subverwerkers dezelfde geheimhoudingsplicht als tussen Partijen is overeengekomen schriftelijk zal aanvaarden en deze geheimhoudingsplicht ook strikt zal naleven.
   7. Overdraagbaarheid

Het is voor partijen tenzij zij dat gezamenlijk overeenkomen en schriftelijk afspreken, niet toegestaan om deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Verwerkersovereenkomst over te dragen aan een ander.

   1. Aansprakelijkheid en boetebepaling
    1. Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n). 
    2. Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Verwerkingsverantwoordelijke niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. 
    3. De in de Hoofdovereenkomst en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid van Verwerker is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.
    4. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
   2. Meewerkingsverplichtingen
    1. De AVG en overige (privacy)wetgeving kent aan de Betrokkene bepaalde rechten toe. Verwerker zal zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij de nakoming van de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen jegens de Betrokkene.
    2. Een door Verwerker ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens wordt door Verwerker zonder uitstel doorgestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.
    3. Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke alle relevante informatie verstrekken betreffende de aspecten van de door hem verrichte Verwerking van Persoonsgegevens zodat Verwerkingsverantwoordelijke, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat hij de toepasselijke (privacy) wetgeving naleeft.
   3. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens
    1. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Verwerker streeft ernaar de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur op de hoogte te stellen nadat de Verwerker de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft ontdekt of zo snel mogelijk nadat Verwerker daarover is geïnformeerd door een Subverwerker. 
    2. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke ook over de ontwikkelingen betreffende de door Verwerker gemelde Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. 
    3. De melding van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van een Verwerkingsverantwoordelijke.
    4. Het (bij)houden van een register van Inbreuken in verband met Persoonsgegeven is altijd een eigen verantwoordelijkheid van een Verwerkingsverantwoordelijke. 
   4. Inschakeling van Subverwerkers
    1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke.
    2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
   5. Informatieverplichting en audits
    1. Verwerker stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.
    2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens. 
    3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
    4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
    5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.
   6. Terugbezorgen of wissen
    1. Na afloop van de Verwerkersovereenkomst draagt Verwerker zorg voor het wissen van alle Persoonsgegevens. Verwerker verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
   7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
    1. Op de Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
    2. Geschillen over de inhoud en uitvoering van de Verwerkersovereenkomst zullen worden beslecht door de rechter binnen het arrondissement waar de Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.

Verwerking van Persoonsgegevens

Verwerker verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van verwerker. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door verwerker, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van verwerker, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Als een consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van verwerker, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Als een website bezoeker gebruikmaakt van de dienstverlening van verwerker, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

Sub verwerkers:


Verwerker maakt de uitvoering van de dienstverlening gebruik van de diensten van de volgende Cloud providers:

Bewaartermijn:

Verwerker bewaart persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Passende technische en organisatorische maatregelen

Technische beveiligingsmaatregelen:

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

Klaar om een nieuwe
website te maken?

Binnen een paar minuten ben je al van start

Probeer 14 dagen gratis
Probeer 14 dagen gratis

© 2023 GetSmart

Privacybeleid - Algemene voorwaarden - Bedrijfsgegevens

Onderdeel van Pixo Creative